Boýunça saýhallamak

reýtinge | ady | şaher ýada welaýat

Türkmenistanyň maliýe ministirligi

Министерство финансов Туркменистана - государственный орган исполнительной Власти Туркменистана , который обеспечивает проведение единой государственной финансовой, бюджетной, налоговой, страховой политики, аудиторской деятельности, бухгалтерского учёта и финансовой отчетности, координирует деятельность в этой сфере других центральных органов исполнительной власти.

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy

Türkmenistanyn Ylymlar akademiýasy ýurdumyzyn bitewi ylmy-tehniki syýasatynyn alnyp barylmagyny üpjün etmek, ylmyn in täze gazananlaryny durmusa ginden ornasdyrylmagyny çaltlandyrmak, ylmy-tehniki ösüsin döwlet maksatnamalaryny hemmetaraplaýyn isläp düzmek hem-de yzygiderli we netijeli durmusa geçirmek boýunça is alyp barýan döwlet edarasydyr.

Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrligi

Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrligi tebigy serişdeleri, şol sanda tokaýlary goramak we rejeli peýdalanmak babatda döwlet syýasatyny hem-de pudagara gözegçiligi amala aşyrýan we beýleki edaralaryň şu ugurdaky işini utgaşdyrýan edaradyr.

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy Türkmenistanyň gümrük ulgamynyň işini düzgünleşdirmek babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, gümrük meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän, şeýle hem işleri bilen baglanyşykly kontrabanda we beýleki jenaýatlara, dolandyryş hukuk tertibiniň bozulmalaryna garşy göreşi amala aşyrýan döwlet dolandyryş edarasy bolup durýar.