"Türkmenistan" Türkmenistanyň döwlet täjirçilik banky

Böleşmek
LINE it!
 1000 seredişler

(Sesleriň umumy sany 2, Portaça reýting 5) Haýyş edýäris Giriň ses bermek üçin

"Türkmenistan" Türkmenistanyň döwlet täjirçilik banky
"Turkmenistan" State Commercial Bank of Turkmenistan "Turkmenistan" State Commercial Bank of Turkmenistan

"Türkmenistan" bankyň amala aşyrýan walyuta amallaryň görnüşleri: Türkmenistanyň rezidenti bolan hem rezidenti däl edara görnüşli taraplara, telekeçilere, halkara guramalaryna, daşary ýurdyň we Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurt pullarynda bank hasaplaryny açmak hem ýöretmek; Söwda degişli däl bank amallaryny amala aşyrmak (Türkmenistanyň ýa-da daşary ýurt raýatlaryna daşary ýurt walyutasynda hyzmat etmek); Daşary ýurt banklarda korespondent hasaplary açmak we ýöretmek (“Nostro” hasaplar), hem-de korespondent hasaplary açmak we hyzmat etmek (“Loro” hasaplar); Eksport-import bilen baglanyşykly halkara hasaplar boýunça amallary amala aşyrmak; Nagt daşary ýurt walýutasynda amallary amala aşyrmak; Inkasso, kepillik, we akkreditiw amallary amala aşyrmak. Web-saýt: http://www.tnbk.tm/

Salgy we kontaktlar

köç. Görogly, 79 tel. 99 (312) 92-07-35

http://www.tmgid.cc/