Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkezi

Böleşmek
LINE it!
 1175 seredişler

(Sesleriň umumy sany 1, Portaça reýting 4) Haýyş edýäris Giriň ses bermek üçin

Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkezi
The State Cultural Centre of Turkmenistan The State Cultural Centre of Turkmenistan The State Cultural Centre of Turkmenistan The State Cultural Centre of Turkmenistan

Merkeziň düzümine Döwlet kitaphanasy, Döwlet muzeýi, Mukamlar köşgi we Ylmy-usulyýet müdirligi girýär.Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkezi sungat, muzeý, kitaphana ulgamy babatdaky syýasaty durmuşa geçirmek, ilatyň medeni-ruhy derejesini ýokarlandyrmak, onda belent ahlak sypatlaryny terbiýelemek, türkmen milli medeniýetini hemmetaraplaýyn ösdürmek, ruhy taýdan sagdyn ýaşlary terbiýelemek, medeniýet işgärleriniň hünär ussatlygyny ýokarlandyrmak boýunça çäreleri amala aşyrýar.Merkez türkmen halkynyň milli medeniýetini, däp-dessurlaryny, aýdym-saz, folklor sungatyny, şol sanda häzirki zaman nusgawy we çeper höwesjeňleriň sungatyny ösdürmekde, şeýle hem daşary ýurtlaryň milli we nusgawy sungatyny öwrenmekde özüniň mynasyp goşandyny goşýar.

Salgy we kontaktlar

Arçabil şaýoly, 12 tel. (99312) 48-95-72, 48-71-24

http://www.tmgid.cc/