Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgi

Böleşmek
LINE it!
 1018 seredişler

(Sesleriň umumy sany 1, Portaça reýting 5) Haýyş edýäris Giriň ses bermek üçin

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgi

Mukamlar köşgünde 9 sany döredijilik topary hereket edýär: Türkmen Döwlet simfoniki orkestri,Türkmenistanyň Döwlet hory, Altyn asyr” estrada orkestri, “Owaz” estrada orkestri “Meňli” tans ansambly, “Milli saz gurallary” orkestri, “Türkmenistanyň Döwlet tans topary”, “Arçabil” deprekçiler topary,Estrada aýdymçylar toparyndan ybarat. Bu döredijilik toparlarynda ukyply aýdymçy-sazandalaryň, tansçylaryň ençemesi zähmet çekýär. Bu toparlar tarapyndan döwrebap aýdym-sazlaryň ençemesi döredilýär we bu eserler halkyň söýgüsine mynasyp bolýar. Olar diňe bir öz ýurdumyzda geçirilýän baýramçylyk çärelerinde çykyş etmek bilen oňman, eýsem, Türkmenistanyň daşary ýurtlarda geçirýän medeniýet günlerinde hem uly ussatlyk bilen türkmen halkynyň baý aýdym-saz sungatyny dünýä ýaýmakda özleriniň mynasyp goşantlaryny goşýarlar.

Salgy we kontaktlar

Arçabil şaýoly, 12 tel. (99312) 48-95-84/85

http://www.tmgid.cc/