Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Ylmy-usulyýet müdirligi

Böleşmek
LINE it!
 1513 seredişler

(Sesleriň umumy sany 0, Portaça reýting 0) Haýyş edýäris Giriň ses bermek üçin

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Ylmy-usulyýet müdirligi
Scientific and methodical management of the State Cultural Centre of Turkmenistan Scientific and methodical management of the State Cultural Centre of Turkmenistan

Ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň mugallymlary, talyplary, okuwçylary üçin okuw-usuly edebiýatlar, gollanmalar, maksatnamalar, meýilnamalar we beýleki okuw-usuly hem-de düşündiriji, okuw-kömekçi neşirlerini çapa taýýarlamak, neşir etmek, medeniýet edaralaryna, okuw mekdeplerine ýaýratmak, usuly kömek bermek ýaly işleri alyp barýar.Şeýle hem orta we ýokary hünär okuw mekdeplerinde amaly we usulyýet işleriniň alnyp barlyşynyň, bilim babatdaky ösüşleriň we özgertmeleriň durmuşa geçirilişiniň ylmy-usuly binýadyny kemala getirmeklik müdirligiň esasy wezipesi bolup durýar. Bu ylmy-usulyýet müdirlik tarapyndan ýurdumyzyň medeniýet edaralarynyň işini döwrebap gurnamak, ol edaralarda zähmet çekýän hünärmenleriň hünär derejesini kämilleşdirmek bilen baglanyşykly möhüm işler alnyp barylýar.

Salgy we kontaktlar

Arçabil şaýoly, 12 tel. (99312) 48-97-22

http://www.tmgid.cc/