SM Barýer Türkmenistan

Böleşmek
LINE it!
 2476 seredişler

(Sesleriň umumy sany 1, Portaça reýting 5) Haýyş edýäris Giriň ses bermek üçin

SM Barýer Türkmenistan

Suw arassalaýjy filtrleri ilkinji 1993 ýylda öndürilip başlandy. Şol wagtdan bäri dünýä ýüzüniň million sany maşgala biziň kompaniýamyza ynanýandyr. Biziň taryhymyzyň 20 ýyldan gowrak kompaniýamyz uly öndüriji güýje öwrüldi. Biziň kompaniýamyz 4 sany öndüriji kärhanany öz içine alýar, öz ylym-derňew laboratoriýasy, doly awtomatika öndürijinemes önümçilik liniýasy, we 300 den gowrak ýokary hünärli işgärler.
Konkurentlik edip biljek üstünlikleriň biri ýokary standarlara we alyjalaryň gereklilerine laýyklyk gelýän ýokary hilli we ýokary tehnologiýa önümleriň linýasy. “Barýer” kompaniýasynyň önümleri- küýze görnüşli filtrler, filtrler akar suwly we tersosmosly, suw ýumşadyjylar, şäheriň daşyndaky öýler üçin professional suw arassalaýjy ulgamlary, senagat önümçiligi, HoReСa, Sosial desga, energetike, transport.
Rossiýada 8 million maşgalanyň ynamyny gazanyp, “Barýer” kompaniýasynyň filtrleri Ýewropa, Aziýa we GDA bazarynda öz ýerini eýeledi. 2009ý. “Barýer” kompaniýasynyň filtrleri Türkmenistanyň bazarynda ýüze çykdy, raýatlarymyzyň ynamyny hili we el ýeterligi bilen eýeledi.
“Barýer” kompaniýasynyň önümi ýurdymyzyň hemme welaýatlarynda we Türkmenistan paýtagtynda satylýar. Biziň alyjylar maşgalasyna goşulsaňyz wagt bilen barlanan ýokary tehnologiýa önümini alýandygyňyzy arkaýyn bolup bilersiňiz.

Barýer markasy alyjylar üçin we işleri amala aşyrýanlar üçin ynamly brenddir. Ýyldan ýyla kompaniýamyz önümçiligi ösdürýär, döwrüň islegleri boýunça önüminiň hilini gowlandyrýar we täze bazarlary üstünlikli gazanýar.

Biziň harytlarymyzy ONLINE saýlap we satyn alyp bilersiňiz.

"tmgid.cc" diskont-karta bilen arzanladyş 10% we 20%

Iş wagty: iş günleri 12:00-19:00
Dynç günleri: şenbe we ýekşenbe
Telefon: (99312) 45-43-15
Websaýt: http://barrier.tm/

Biziň programmamyzy öz telefonyňyza ýükläp bilersiňiz:

Apple store: http://apple.co/1d8FQyz

Play market: http://bit.ly/1d8FRCzSalgy we kontaktlar

Ýunus Emre köçe, 2 blok A tel.: (99312) 45-43-15

http://www.tmgid.cc/