Social and Government services

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy

Türkmenistanyn Ylymlar akademiýasy ýurdumyzyn bitewi ylmy-tehniki syýasatynyn alnyp barylmagyny üpjün etmek, ylmyn in täze gazananlaryny durmusa ginden ornasdyrylmagyny çaltlandyrmak, ylmy-tehniki ösüsin döwlet maksatnamalaryny hemmetaraplaýyn isläp düzmek hem-de yzygiderli we netijeli durmusa geçirmek boýunça is alyp barýan döwlet edarasydyr.

Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrligi

Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrligi tebigy serişdeleri, şol sanda tokaýlary goramak we rejeli peýdalanmak babatda döwlet syýasatyny hem-de pudagara gözegçiligi amala aşyrýan we beýleki edaralaryň şu ugurdaky işini utgaşdyrýan edaradyr.

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy Türkmenistanyň gümrük ulgamynyň işini düzgünleşdirmek babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, gümrük meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän, şeýle hem işleri bilen baglanyşykly kontrabanda we beýleki jenaýatlara, dolandyryş hukuk tertibiniň bozulmalaryna garşy göreşi amala aşyrýan döwlet dolandyryş edarasy bolup durýar.

Aşgabat demirýol meňzeli

Каждый час здесь проходит мимо или останавливается пассажирский или грузовой состав. Все службы путей сообщения работают словно часы, они четко соблюдают график следования поездов.

Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministirligi

Ministrliginiň esasy ýerine ýetrirýän funksiýasy döwlet syýasatynyň amala aşyrmak ýerli arhitikturasy, şäher gurluşygy, seýsmologiýa işleri we ýurduň gurluşyk işlerini özgertmek barada strategiýasyny kesgitlemek.