Social and Government services

«Senagat» Paýdarlar täjirçilik banky

Bankyň ähli welaýat merkezlerinde,Aşgabat şäherinde, şeýle hem Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy we Serdar şäherlerinde şahamçasy, paýtagtymyzda 2 sany agentligi we 4 nokady we welaýatlarda 5 sany nokady bar. Bankyň hyzmat edýän müşderileriniň sany 41 müň adamdan hem gowrak bolup, olaryň 90% fiziki taraplar we hususy telekeçilerdir.

Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrligi

Министерство сельского хозяйства Туркменистана является органом государственного управления, осуществляющим организационно-методическое и консультационное обеспечение проведения реформы в сельском хозяйстве.

Türkmenistanyň Gidrometeorologiýa baradaky milli komiteti

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Gidrometeorologiýa baradaky Milli komitet gidrometeorologiýa babatda döwlet syýasatyny ýöredýän hem-de Türkmenistanyň halk hojalygynyň pudaklarynyň, goranmak toplumynyň we ilatynyň gidrometeorologiýa şertleriniň hakyky ýagdaýy we garaşylýan üýtgemeleri hem-de olaryň zyýanly netijeleri hakyndaky habar-maglumatlara bolan isleglerini kanagatlandyrmagy üpjün edýän döwlet dolandyryş edarasy bolup durýar.